De klap die men waterslag noemt, komt voort uit druk verandering. In de waterleiding staat het stilstaande water onder druk: deze ‘statische’ druk is naar alle kanten gelijk. Als het water gaat stromen, verandert de statische druk in een ‘dynamische’ druk. Als een verandering van dynamische naar statische druk (soms ook omgekeerd) erg snel gaat, kan dat met een klap gepaard gaan. De waterslag kan de leidingen en aangesloten toestellen in trilling brengen en (op den duur) zelfs beschadigen. Waterslag kan worden veroorzaakt door een snel sluitende kraan en ook door bijvoorbeeld een magnetisch ventiel, zoals dat in een (af)wasmachine kan zitten.

Waterslag

Waterslagdemper

De kans op waterslag is onder meer afhankelijk van de constructie van de kraan. Om de installatie tegen waterslag te beschermen, moeten de leidingen goed worden vastgezet, moet u de kranen wat langzamer open en vooral dicht doen, en kunt u in het uiterste geval een waterslagdemper aanbrengen, maar niet op de warmwaterleiding. De belangrijkste reden voor dit laatste is dat er bij een geiser het gevaar bestaat dat hij door de in de waterslagdemper opgebouwde druk blijft nabranden of zelfs ontvlamt; bij een boiler bestaat het gevaar dat de waterslagdemper de functie van de ontlastklep ovemeemt, met het risico dat deze faalt als hij in werking moet treden. De demper moet zo dicht mogelijk bij het tappunt komen.