Een belangrijk voordeel van gras gazon zaaien boven graszoden leggen, is het verschil in kosten: zaaien is veel goedkoper. Daarnaast kunt u uit meer grassoorten kiezen als u besluit te zaaien. Nadeel is natuurlijk wel dat u even zult moeten wachten op het gewenste resultaat.

Een gras gazon zaaien

Zaaitijdstippen
De beste perioden om een gras gazon te zaaien zijn het vroege voorjaar (eind februari tot half april) en de nazomer (begin augustus tot eind september). Bij inzaai in de tussenliggende periode is de kans op verdroging te groot, tenzij u veel en regelmatig sproeit. Daar moet u dus rekening mee houden als u uw tuin gaat veranderen en aanleggen.

Goede bodembewerking
Wilt u een gras gazon zaaien, dan is het eerste dat gebeuren moet: een goede bodembewerking! Daar moet u bij een gras gazon zaaien niet te licht over denken: ook een grasveld bestaat uit planten en over het algemeen leggen we een gazon aan om er jarenlang plezier van te hebben. U kunt het dus maar één keer en daarom liefst meteen goed doen. Een gazon is iets anders dan bijv. een bloemenborder, die achteraf gemakkelijk bij te sturen is.

Die bodembewerking is bedoeld om de onderlagen van de grond een goede verbinding met de bovengrond te geven. Als u de tuin handmatig moet spitten, dan moet dit vaak minimaal drie spaden diep gebeuren. Gebruik daar geen freesmachine voor, want die maakt alleen de bovengrond los.

Grasgroei
Alleen op een goed bewerkte bodem zal het gras ook goed groeien. In het voorjaar heeft de sterkste wortel groei van het gras plaats. In de periode januari-april neemt de wortelmassa sterk toe, daarna treedt tijdens het doorschieten van het gras een stilstand van de wortelvorming op en gedurende de zomer is de wortel groei gering.

Een gras gazon zaaien 1

Nadat de groei van het gras omstreeks april is begonnen, vertoont zich in mei een steile piek in het groeiverloop. Een a twee maanden voor het einde van de grasgroei doet zich in augustus een tweede groeipiek voor die in de regel belangrijk lager is dan de voorjaarspiek. De geringe groei in de zomer wordt versterkt door vochttelcort. Ook de tweede groeipiek in augustus kan onder droge omstandigheden soms geheel ontbreken.

Hieruit blijkt dat een goede wortelvorming in het vroege voorjaar zeer noodzakelijk is om tijdens de zomer volop plezier van het gras te kunnen hebben. En goede wortelvorming is alleen mogelijk als er goede bodembewerking is toegepast.

Bemesten
Na de bodembewerking gaan we de grond bemesten. Dat kan met stalmest. Dat is een ouderwetse methode die nog niets van haar waarde verloren heeft, maar tegenwoordig hebben we ook organische meststoffen die we in gedroogde vorm kunnen kopen en die we zeer gemakkelijk kunnen verwerken.

Gebruik wel de juiste hoeveelheden. Die staan op de verpakking vermeld. Wees niet te zuinig, maar geef ook beslist geen overbemesting, want het graszaad zal dan niet of nauwelijks ontkiemen.

Luchtige grond
Is de grond in uw tuin te compact en te vast, dan komt er te weinig lucht bij de wortels van het gras. In dat geval moet de grond goed losgemaakt worden en is spitten alleen niet voldoende. U moet de grond dan ook nog fijn maken met een hark of cultivator en deze liefst een tijdje braak laten liggen. Dan laat de natuur ook de laatste klonten uiteenvallen. Is de grond te los, zandgrond bijv., dan is het aan te raden om een mengsel van tuinturf en compost door de bovenste laag te werken. Die combinatie maakt de grond steviger en vruchtbaarder. Wilt u zekerheid over de kwaliteit van de grond in uw tuin, neem dan een grondmonster en laat dit onderzoeken.

Goed vlak maken
We hebben nog steeds alleen maar grondbewerking toegepast. Maar de grond moet ook nog geëgaliseerd worden. Tijdens het vlakken van de grond worden meteen eventuele ongerechtigheden als puin, cement of boomwortels verwijderd. Dat vlak maken gebeurt eerst met de spade. Er wordt dan gezorgd dat er geen kuilen of glooiingen overblijven, waar na een regenbui water in kan blijven staan.

Een grasveld hoeft natuurlijk niet altijd volkomen waterpas te liggen, natuurlijke glooiingen en schuin aflopende gazons komen heel veel voor, maar zorg er altijd voor dat het gazon overal goed afwatert en er geen plassen blijven staan. Alles moet zo natuurlijk en vlak mogelijk ogen. Na het uitvlakken met de spade, pakken we de harde hark en harken de grond verder vlak. Dan wordt de grond aangetrapt in plaats van aangewalst. Dat is belangrijk om kleine oneffenheden te kunnen aandrukken en op te vullen met grond. Als u dit met de wals zou doen, lukt het niet. Het draagvlak van een wals is veel groter dan dat van uw voeten. Er blijven dan oneffenheden onontdekt liggen. Soms moet dat aantrappen een paar maal herhaald worden om het gazon zo vlak mogelijk te krijgen. Bulten in het gazon zijn niet weg te drukken met een wals of met uw voeten. Die moet u vlak maken met de spade of de harde hark.

Een gras gazon zaaien 3

Graszaad en onkruiden
Graszaad moet, gezien de zwakke start, zo weinig mogelijk concurrentie van onkruid en ongewenste grassoorten krijgen. Een begroeiing die al op de in te zaaien plek aanwezig was, zal over het algemeen vernietigd moeten worden. Het kan bijv. zijn dat u onkruiden moet wegschoffelen die vlak voor het inzaaien zijn opgekomen. Probeer ook zo veel mogelijk wortels van wortel kruiden weg te halen. Ga niet proberen ze weg te krijgen door met een onkruidbestrijdingsmiddel te spuiten. Graszaad ontkiemt slecht in grond waarop een onkruidbestrijdingsmiddel is toegepast. Veel onkruiden die opkomen nadat we het gras gezaaid hebben, zullen vanzelf verdwijnen nadat er een paar maal gemaaid is. Dus over zulke onkruiden hoeft u zich niet zo druk te maken.

Belangrijke punten
Als we gras gaan inzaaien, zijn een paar zaken belangrijk:

  • De beste periode om te zaaien (al eerder besproken)
  • Een goede voorbereiding van het zaaibed. Dus: egalisatie, grondbewerking en bemesting
  • De juiste hoeveelheid graszaad; meestal twee tot drie kilogram per honderd vierkante meter
  • De verdeling van het graszaad

De eerste drie punten zullen inmiddels duidelijk zijn. We hebben deze onderwerpen hiervoor uitgebreid besproken. Het laatste punt is heel belangrijk, want dat bepaalt hoe gelijkmatig het grasveld wordt. Het zaad kan behandeld worden met een onschadelijk middel dat vogels afstoot, zodat er niet te veel wordt opgepikt.

Verdeling van het zaad
Het grasveld wordt voor het inzaaien in vierkante stukken verdeeld. Het graszaad wordt in evenveel porties verdeeld als er vierkanten zijn. U kunt het graszaad het best vermengen met metselzand, want dat strooit wat beter en gelijkmatiger als u dit werk niet gewend bent, en dat laatste is natuurlijk zo. Zaai zo gelijkmatig mogelijk ieder vlak in, door eerst de helft van een portie zaad in de ene richting te zaaien en daarna de andere helft er dwars overheen. Daarna moet u het zaad ‘ingrepen’, zodanig met de greep of riek bewerken dat het graszaad tot een diepte van 1 a 2 cm goed met de grond vermengd wordt. Vervolgens wordt de grond gelijkmatig aangeharkt en met de wals platgewalst, waardoor het zaad in de grond wordt vastgedrukt.

De eerste maaibeurten
Als er in de juiste zaaiperiode is gezaaid en ervoor wordt gezorgd dat de grond niet uitdroogt, dan komt het gras al binnen een week op. Daarna zal het behoorlijk doorgroeien en moet er tijdig gemaaid worden. Het mag beslist niet hoger worden dan 5 cm. Bij die hoogte moet het jonge gras al gemaaid worden.

Maai de eerste paar keren niet te kort, want daardoor kunnen veel jonge grasplantjes afsterven. Pas ingezaaid gras moet altijd wat hoger gemaaid worden dan een bestaand gazon. Een hoogte van 4 cm is heel normaal voor een jong grasveld.

Een gras gazon zaaien 4

Grasplanten in een gazon ontwikkelen als ze het naar hun zin hebben behoorlijk omvangrijke wortelgestellen. Het ongemaaide exemplaar dat ik hier in m’n hand heb, toont dat duidelijk.

Nadelen van inzaaien
Een van de grote nadelen van een gras gazon zaaien is, dat het vrij lang duurt – minimaal een jaar – voordat het gazon volledig te gebruiken is en het gras een echt mooi en gesloten tapijt vormt. Bovendien waait er altijd graszaad in de bloemen borders dat weggewied moet worden. Vooral bij kleinere grasvelden worden daarom vaak graszoden gelegd. Er is dan direct resultaat en al na zes weken kan het grasveld optimaal benut worden. Nadeel van graszoden zijn weer de prijs in vergelijking met een gras gazon zaaien. En het de voldoening van een gras gazon zaaien is het beste…